تحلیل جامعه شناختی طرد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، مورد مطالعه؛ کودکان در معرض آسیب های اجتماعی و کار محله هرندی (دروازه غار) کلان شهر تهران