اطلاعات نشریه

نشریه «پژوهش در مدیریت و علوم انسانی» در محور اصلی «پژوهش در حوزه مدیریت و علوم انسانی» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی و موردی می پردازد. 


محور اصلی نشریه

  • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینة‌ مسائل‌ اجتماعی‌ در حوزه علوم انسانی و مدیریت باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

  • علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
  • حقوق
  • مدیریت
  •  فلسفه و فلسفه علم
  • روانشناسی
  • علوم مدیریتی
  •  علوم اقتصادی
  • جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.