نشریه پژوهش در مدیریت و علوم انسانی، شماره 18 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1400