اقناع مخاطب رسانه ملی ازدیدگاه نظریه پردازان معاصر