پژوهش در مدیریت و علوم انسانی -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1399 - جلد دوم