پژوهش در مدیریت و علوم انسانی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1399 - جلد دوم