نشریه پژوهش در مدیریت و علوم انسانی، شماره 17 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1400