نشریه پژوهش در مدیریت و علوم انسانی، شماره 22 -آرشیو مقالات - نسخه بهار و تابستان 1402