پیاده سازی مدیریت دانش ضرورتی برای سازمان های امروز