معرفی هومر، سراینده ایلیاد و ادیسه و نگاهی به افسانه پشم زرین