بررسی نقش اثرگذار هماهنگی های اسلامی -راهبردی بر توفيق سازمان ها در اقتصاد مقاومتی