بررسی عوامل موثر بر مدیریت تامین مالی و ریسک های مربوطه در استارتاپ ها